« دوازده امام » سمبل واقعی یزد است

 

 

« دوازده امام » سمبل واقعی یزد است


بنیاد یک شهر طبیعتا" بر ممر معاش آن چون زراعت ، باغداری ، ماهیگیری ، بازرگانی یا امثال آنها است و به ندرت شهری را میتوان یافت که شاید چون مکٌه بنیاد آن بر اعتقادات یا اعتقاداتی مذهبی باشد . گاه بنای یزد در قبل از اسلام را با مذهب زرتشت پیوند می دهند و آثاری هم از آن معرفی می کنند و مشخص است . پس از اسلام ، یزد نیز قاعدتا" ضمن حفظ بخش بسیار قابل توجٌهی از جمعیت زرتشتی خود ، و احتمالا" محلٌه ی یهودیان ، در جرگه اهل تسنن قرار داشته است ؛ امٌا زمانی این شهر از خود یک مشخصه قابل تامل و مبنا نشان می دهد که در حدود یکهزار سال قبل از این حکومتی شیعه و آنهم شیعه دوازده امامی می یابد و بنائی مذهبی را نه بنام یک امام ، بلکه بنام هردوازده امام ، برپا داشته نام آن را دوازده امام می نهد .

بنای دوازده امام سمبل ارزش گذاری به مذهب در یزد از همان حدود هزارسال قبل است .

یا در واقع


« دوازده امام » سمبل واقعی یزد است


/ 0 نظر / 101 بازدید