یزد از بنیانگذاران تامین اجتماعی – خدمات اجتماعی در جهان

یزد

محور خدا پرستی و پرهیزکاری

و

 از بنیانگذاران تامین اجتماعی – خدمات اجتماعی در جهان

( از قریب به هزار سال پیش از این )

پس از کشته شدن فرامرز کاکوئی ( فرامرز بن علی گرشاسب ) در رکاب سلطان سنجر در جنگ بر علیه ترکان ختا ، و واگذار کردن حکومت یزد از سوی سنجر به دو دختر فرامرز ، این دو دختر چنان حکومتی خدا پرستانه ( اسلامی ) برقرار کردند که در پهنه ی جهان هزار ساله اخیر اگر بی نظیر نباشد بیگمان کم نظیر است .

این دو دختر که به غایت خدا ترس و پرهیز کار بودند در شهر یزد ساکن شدند و با تفویض اختیارات اجرائی حکومتی به اتابک سام ، که به این ترتیب نخستین از اتابکان یزد شد ، خود به امرار معاش از راه ریسندگی و بافندگی مشغول شدند و در زمان حکومت ایشان و اتابک سام :

در آمد های یزد در سه بخش اساسی هزینه می شد :

-      کشاورزی ( حفر قنات ، احیاء قناتها و زمین ها و... )

-      عمران ( شهرسازی ... )

-      مدد کاری ، تامین اجتماعی – خدمات اجتماعی :

« هر روزه ده گوسفند شیلان ایشان بود و یتیمان و بیوگان و اسیران را نفقه یوما" فیوما" معین کرده بودند و کلا" بی قصور خرج الیوم به خانه ضعفا می رسانیدند . » (1).

احمد بن حسین بن علی کاتب . تاریخ جدید یزد . همان . ص 66(1)

/ 0 نظر / 114 بازدید